ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie lokale afdeling Rhenen
RSIN: 815971564
KvK-nummer: 30192992

Post- en bezoekadres

Binnenhof 7, 3911 NP, Rhenen (adres fractielid, Astrid Rooseboom-Reimers)

Doelstelling & grondslag

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt de rapportage en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.  

In de algemene ledenvergadering vam 2021  is de Financieel jaarrapportage  voor 2021 en begroting voor 2022 goedgekeurd.

Toelichting realisatie 2021

In 2021 hebben we ruim € 1168 uitgegeven aan campagnekosten in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
Ook in 2021 hebben de fractieleden een deel van hun vergoeding afgedragen aan ChristenUnie Rhenen.

In totaal hebben we over 2021  € 0 van onze reserves aangesproken. Ons eigen vermogen bedraagt ultimo 2021 € 6440
Alle genoemde nog te vorderen of te betalen kosten op de balans zijn inmiddels deels ontvangen of betaald.

Toelichting begroting 2022

Omdat er gemeenteraadsverkiezingen zijn, liggen onze uitgaven een stuk hoger. Een flink deel van onze inkomsten gaan we aan de ondersteuning van de verkiezingen uitgeven. Daarvoor hebben we ruim € 7000 begroot.
De begroting houdt ook weer rekening met afdracht van fractieleden.

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

In 2021 zijn er in totaal 0 giften ontvangen, inclusief de afdrachten van de fractieleden en fractievolgers: € 2400.