ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie lokale afdeling Rhenen
RSIN: 815971564
KvK-nummer: 30192992

Post- en bezoekadres

Binnenhof 7, 3911 NP, Rhenen (adres secretaris, Astrid Rooseboom-Reimers)

Doelstelling & grondslag

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt de rapportage en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.  

In de algemene ledenvergadering 5 september 2019 is de Financieel jaarrapportage & Financieel toelichting voor 2018 goedgekeurd.

Toelichting realisatie 2018

In 2018 hebben we ruim €5800 uitgegeven aan campagnekosten in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 21-03-2018.
Ook in 2018 hebben de fractieleden een deel van hun vergoeding afgedragen aan ChristenUnie Rhenen.
In totaal hebben we vier giften ontvangen, samen een bedrag van €1623. Hiervoor hartelijk dank.
In totaal hebben we over 2018 €4007 van onze reserves aangesproken. Ons eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 €1555.
Alle genoemde nog te vorderen of te betalen kosten op de balans zijn inmiddels deels ontvangen of betaald.

Toelichting begroting 2019

Omdat er geen verkiezingen zijn, liggen onze uitgaven een stuk lager. Een flink deel van onze inkomsten gaan we sparen.
Als we dat ook in 2020 en 2021 doen, staan we er in 2022 goed voor en hebben we de middelen om een mooie ChristenUnie campagne te kunnen ondersteunen.
De begroting houdt weer rekening met afdracht van fractieleden. Daardoor is er ook ruimte voor uitgaven die we besteden aan de permanente campagne.

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

In 2018 zijn er in totaal 4 giften ontvangen, inclusief de afdrachten van de fractieleden en fractievolgers:  €1623.

Alle gevers hartelijk dank.