ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie lokale afdeling Rhenen
RSIN: 815971564
KvK-nummer: 30192992

Post- en bezoekadres

Binnenhof 7, 3911 NP, Rhenen (adres secretaris, Astrid Rooseboom-Reimers)

Doelstelling & grondslag

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt de rapportage en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.  

In de algemene ledenvergadering 7 juni 2018 is de Financieel jaarrapportage & Financieel toelichting goedgekeurd.

Toelichting realisatie 2017

In 2017 hebben we bijna €2000 uitgegeven aan campagnekosten met als belangrijkste post de uitgaven voor de CirCUlaire.
Ook in 2017 hebben de fractieleden en de fractievolgers een deel van hun vergoeding afgedragen aan ChristenUnie Rhenen.
In totaal hebben we vier giften ontvangen, samen een bedrag van 1384 euro. Hiervoor hartelijk dank.
In totaal hebben we over 2017 €138 van onze reserves aangesproken. Ons eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 €5545.
Een goed uitgangspunt voor de campagne gemeenteraadsverkiezingen. Alle genoemde nog te vorderen of te betalen kosten op de balans zijn inmiddels ontvangen of betaald.

Toelichting begroting 2018

De begroting houdt weer rekening met afdracht van fractieleden en fractievolgers. In 2018 maken we intensief gebruik van onze reserves.
We verwachten €5800 uit te geven voor de campagne gemeenteraadsverkiezingen en de permanente campagne. Eind 2018 bedraagt ons eigen vermogen €1345.

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

In 2017 zijn er in totaal aan giften ontvangen, inclusief de afdrachten van de fractieleden en fractievolgers: €.1.384,00. Alle gevers hartelijk dank.