Ruimtelijke omgeving

Verkiezingsprogramma

Rhenen is een plek waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren. Dat willen we met elkaar be-houden en daar waar nodig verbeteren en versterken. We zien dat goede initiatieven die bijdragen aan deze doelstelling vaak verzanden in allerlei regelgeving. Landelijk is daar aandacht voor door deze regels te bundelen in één wet, de Omgevingswet. Deze wet gaat heel wat teweeg brengen bij de overheid en dus ook in Rhenen. Het vergt een andere manier van benaderen, minder toetsen aan regels en veel meer kijken naar mogelijkheden. Dat biedt zeker kansen voor nieuwe initiatieven waarvan we met elkaar vinden dat deze goed zijn voor Rhenen. De ChristenUnie vindt dan ook dat er in Rhenen actief en voortvarend aan de slag moet worden gegaan met de implementatie van deze wet.
De energietransitie gaat een grote impact gaat hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het duur-zame tijdperk gaan we allemaal wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie wil kortom hiervoor meer  ruimte op de politieke agenda. Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, dorpen en steden. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties.
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spre-ken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan be-houd, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

Implementatie van de omgevingswet
Optimaal voorbereiden op nieuwe Omgevingswet. De gemeente anticipeert op de invoe-ring van de nieuwe Omgevingswet door bij het opstellen van plannen al te werken in de geest van de Omgevingswet, waardoor werkenderwijs de wet actief geïmplementeerd wordt. Op deze manier raken bestuur, ambtenaren en de inwoners samen vertrouwd met de nieuwe wet;  
Samen met  de inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties bepalen we welke doelstellingen we de komende jaren hebben in het fysieke domein, waarbij we waar moge-lijk verbindingen leggen met het sociaal domein;
Onze inwoners ervaren bij de gemeente Rhenen een goede dienstverlening, waarbij zij ge-faciliteerd worden als zij komen met initiatieven;
Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kan een gemeente samen met haar inwoners af-spraken maken over de openbare ruimte, waarbij participatie van groot belang is. Groen is belangrijk voor het woon- werk- en leefklimaat. Speelruimte en/of parken in de openbare ruimte worden dan ook door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. Rhenen blijft daarmee een groene woongemeente;
Bij nieuwe plannen moeten degenen die daar het effect van merken zo snel mogelijk laag-drempelig de gelegenheid krijgen om mee te praten. 

Openbare ruimte
Rhenen blijft een groene woongemeente, waarin ruimte is voor beperkte groei. Wij zetten in op zoveel mogelijk groen, voor ruimte om te spelen en te recreëren;
De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Het onderhoudsniveau van openbare ruimte moet op een niveau hoger worden opgepakt;
Kwintelooijen moet toegankelijk blijven voor onze inwoners. Een kleine bijdrage voor par-keren sluiten we niet op voorhand uit; 
De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden; 
Bij nieuwe initiatieven wordt gekeken naar mogelijkheden om de openbare ruimte aantrek-kelijk te maken of te houden.