Werk en inkomen

Verkiezingsprogramma

Zorg voor werk
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Helaas telt Rhenen momenteel ca. 300 bijstandsgerechtigden en is het voor hen moei-lijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven.
We leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet iedereen om het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in onze ge-meente aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid en vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbe-leid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van re-gelarme bijstand.

Aan het werk
De gemeente stimuleert het (regionale) bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.
Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hier ook actief in. Misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden aangepakt. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten juist worden gestimuleerd.
De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdien-vermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan voor de maatschappij en zeker ook voor persoonlijk welbevinden heel waardevol zijn.
Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.
De gemeente neemt zelf, net zoals het bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen;
Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen;
In Rhenen staan we open voor lokale experimenten met regelarme bijstand.

Werk en inkomen
Op dit moment moeten inwoners met een bijstandsuitkering naar Veenendaal voor de uitkeringen-administratie en voor de contacten met de klantmanager. Alleen op donderdagochtend is er een mogelijkheid om in het Huis van de Gemeente in Rhenen iemand te spreken van de afdeling Werk en Inkomen uit Veenendaal. Dit is een mooi begin en wat de ChristenUnie betreft halen we meer elementen van de dienstverlening weer terug in eigen huis. Dit geldt onder andere voor de schuld-hulpverlening en ook voor de organisatie van de tegenprestatie, die verplicht is voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Lokaal kunnen beter afspraken worden gemaakt en vraag en aan-bod bij elkaar worden gebracht,.
Als mensen een bijstandsuitkering ontvangen moet alles er in eerste instantie op gericht zijn om weer aan het werk te komen. Wanneer dit niet realistisch is  kan het effectiever zijn de energie an-ders in te zetten en mensen via een andere vorm van participatie te laten deelnemen aan de samen-leving.

Het werkbedrijf IW4 zal gezien nieuwe wetgeving sterk van karakter veranderen. De noodzakelijke bescherming voor hen die een zwakke positie hebben zal op de eerste plaats moeten staan. Daar-naast is een financieel verantwoorde manier van organiseren noodzakelijk. Het is belangrijk dat niet alleen te doen als Rhenen maar aansluiting te (blijven) zoeken bij andere FoodValley gemeenten. Hierbij is het belangrijk dat Rhenen de ruimte houdt om eigen beleid te maken, indien dat een meerwaarde heeft. Samenwerken in de regio hoeft niet tot eenheidsworst te leiden. Het kan  juist effectiever zijn om in te spelen op de lokale situatie.

De tegenprestatie wordt weer georganiseerd en begeleid vanuit Rhenen.  De lokale aanpak zal ten goede komen aan de cliënten en aan de organisaties/bedrijven die ruimte bieden aan de tegenprestatie;
De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en vol-doende beschutte werkplekken.

Schuldhulpverlening
Om te voorkomen dat schulden zich in rap tempo opstapelen, moet de gemeente snelle en toegan-kelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk vermeden worden. Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van de schulden wordt op dit moment begeleid door het Budget Advies Cen-trum in Veenendaal. Dit zou weer een plek moeten krijgen in het huis van de Gemeente in Rhenen.
In Rhenen is uit het particulier initiatief de Voedselbank, de stichting Schuldhulpmaatjes en het Noodfonds ontstaan. Het is niet fijn dat dit werk nodig is, maar de ChristenUnie is dankbaar voor het werk dat de vele vrijwilligers bij deze stichtingen doen. Wat de ChristenUnie betreft moeten zij op de steun van de gemeente kunnen rekenen.

Het BudgetAdviesCentrum (BAC) moet in het Huis van de Gemeente een plek krijgen;
Initiatieven als de Voedselbank, de stichting Schuldhulpmaatjes en het Noodfonds verdie-nen ondersteuning door de gemeente; 
De schuldhulpverlening moet worden geboden vanuit Rhenen. Dichter bij huis met focus op de lokale aanpak. De zo nodige samenwerking met de dienstverlening op het gebied van WMO en Jeugd is dan ook makkelijker vorm te geven.