Verkiezingsprogramma 2018-2022

Geloofwaardig alternatief

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
Wij zijn dankbaar dat we in onze samenleving de vrijheid hebben om te geloven en dat wij in deze samenleving zelf verantwoordelijkheid mogen nemen. Wij willen een gemeente waar een beschei-den overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.
De afgelopen vier jaar hebben we hieraan gewerkt door ruimte te bieden aan mooie maatschappe-lijke initiatieven. We hebben u op belangrijke thema’s laten meedenken. We hebben hard gewerkt om de nieuwe zorgtaken vorm te geven. Er zijn ook mooie resultaten behaald.
De komende vier jaar willen we graag voortzetten waaraan we zijn begonnen. Goede zorg, de mo-gelijkheid voor iedereen om mee te kunnen doen, aandacht voor natuur en duurzaamheid, goed onderwijs, aandacht voor cultuur en sport. Vanuit ons geloof willen wij oog en oor blijven houden voor ieder mens, ongeacht zijn achtergrond. Omdat deze onderwerpen ons allemaal raken.
We wensen u veel leesplezier toe en hopen dat u zult ontdekken dat een stem voor de ChristenUnie een geloofwaardig alternatief is.