Veiligheid

Verkiezingsprogramma

Waar staat de ChristenUnie voor?
Als inwoner van de gemeente Rhenen wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.
Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formule-ren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Een veilige samenleving
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.
De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en ervarin-gen in de verschillende buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. 
In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties die in samenwer-king een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het integraal veiligheidsplan zo tijdig door de raad wordt vastgesteld, dat de gemeente invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie
Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijdtijden e.d. van politie, brand-weer en ambulances. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.
Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk.
Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepas-sen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en eva-luatie.
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvol-doende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.
De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

Concrete voorstellen
Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent; 
Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten;
De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor goede terugkoppeling door politie;
De kosten van vandalisme worden verhaald op daders; 
Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps;
Wij willen ruimte voor organisaties die opvang en ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden;
De ChristenUnie vraagt bijzondere aandacht voor de brandweervrijwilligers. De laagdrem-peligheid van de brandweer naar de plaatselijke bevolking (in Achterberg en Elst) is van gro-te waarde, en dient behouden te blijven, bijvoorbeeld door deelname aan dorpsactiviteiten zoals de Schoneveldsedag en speelweek Elst.

Radicalisering
Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. Ra-dicalisering ontstaat als personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de demo-cratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk consequenties aan te verbinden.
Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtengoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk.
In Rhenen wordt er integraal beleid opgesteld om radicalisering tegen te gaan.