Samenleving

Verkiezingsprogramma

Ieder mens is waardevol, deze  waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaard-heid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvan-gen als dat nodig is. Wij geloven in een samenleving die gebaseerd is op naastenliefde. Dit is duide-lijk zichtbaar in de participatiesamenleving.
Binnen het sociaal domein komen veel leefgebieden samen: zorg voor ouderen, jongeren, vluchte-lingen en ook zorg voor werk en het meedoen in de maatschappij. De ChristenUnie is van mening dat je al deze onderwerpen niet los van elkaar kunt bekijken maar in verband met elkaar moet bena-deren. Een probleem heeft namelijk vrijwel altijd te maken met meerdere factoren. Deze ‘integrale benadering’ vraagt vaak om maatwerk, immers geen probleem is gelijk. Op deze manier worden mensen pas daadwerkelijk geholpen.
Daarbij is voor de ChristenUnie van belang dat de geboden hulp goed past bij degene die de hulp nodig heeft, daarom zijn wij voor het aanbieden van identiteit-gebonden zorg. Hierin moet altijd een keuzemogelijkheid geboden worden. De geboden zorg moet ook betaalbaar blijven, voor zowel de gemeente als de zorgaanbieder, daarom vinden wij het belangrijk dat de inkoop van zorg samen met de zorgaanbieders wordt georganiseerd. Een belangrijke factor in het betaalbaar houden van zorg is het altijd zoeken naar preventieve maatregelen. Voorkomen is immers beter dan genezen.
De gemeente Rhenen dient te garanderen dat er altijd financiën beschikbaar zijn voor de zorg die mensen nodig hebben. De reserve Sociaal Domein (een ‘reserve’ is de officiele term voor een ‘spaarpot’) dient daarom in stand gehouden te worden waarbij er een duidelijke boven- en onder-grens afgesproken wordt.
  Een integrale benadering bij problematiek op zorggebied;
  Een eerlijke inkoopprijs in samenspraak met de zorgaanbieders;
  Ruimte voor identiteitsgebonden zorg;
  Gemeentelijke gebouwen zijn voor iedereen toegankelijk;
  Behoud van de post reserve sociaal domein met een boven- en ondergrens;
  Behoud PGB als mogelijkheid, onderzoek naar integraal gezins-pgb.

Ouderen
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen kunnen prima zelfstandig functioneren maar soms is lichte ondersteuning aan huis noodzakelijk.  De gemeente Rhenen moet hierbij voldoende ondersteunen door de inkoop van zorg aan huis. Mocht  ondanks deze zorg aan huis het  toch niet meer gaan dan moet men ook voor de zwaardere zorg binnen de gemeentegrenzen kunnen blijven wonen.

Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Rhenen daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties, een grote verantwoordelijk-heid heeft.
Niet alleen woningen, maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten. Het sluiten en centreren van voorzieningen is voor de ChristenUnie dan ook een punt van zorg en aandacht. 
Ruim aanbod van zorgaanbieders, ook identiteitsgebonden.
Zorgplaatsen in alle kernen van de gemeente Rhenen, dus behoud van de Tollekamp in Rhe-nen,  de Tabakshof Elst en voortgang van de bouw van woonzorgvoorziening De Linde in Achterberg;
  Aandacht voor stapeling van zorgkosten;
  Eigen bijdrage mag niet leiden tot zorgmijding;
  Ouderen van 70+ ontvangen bezoek vanuit het wijkteam om eenzaamheidsproblematiek op te sporen;
  De gemeente Rhenen behoudt het keurmerk ‘dementievriendelijke gemeente’;
  Digitalisering van de gemeentelijke diensten mag er niet toe leiden dat ouderen belangrijke informatie missen;
  Regelingen die woningaanpassingen -in het kader van langer zelfstandig thuis- bevorderen blijven zoveel mogelijk bestaan.

Jongeren
De jeugd heeft de toekomst, dat is prachtig. Veel jongeren groeien in een goede en gezonde omge-ving op en kunnen zich ontplooien tot mooie en zelfstandige mensen. Helaas gaat het niet altijd goed en dan heeft de jongere tijdelijk wat extra ondersteuning nodig. Wij zijn van mening dat deze ondersteuning gericht moet zijn op het zo normaal mogelijk opgroeien, dus licht waar mogelijk en zwaarder waar nodig.
Bij het zo normaal mogelijk opgroeien zien wij de inzet van jongerenwerkers als een belangrijke ondersteuning. Jongerenwerkers zorgen ervoor dat de jeugd zich gezien en gehoord voelt  en ook elkaar ziet en hoort. Jongerenwerk staat niet gelijk aan ‘overlastbestrijding’, maar benadert de jeugd in onze drie kernen met een positieve grondhouding.
  Iemand moet de hulp krijgen die hij/zij nodig heeft;
  Zorg moet passend zijn, licht waar mogelijk en zwaar waar nodig;
  Betrekken van het netwerk rondom  jongeren;
  Jongerenwerk met aandacht voor de jeugd.

Jeugdzorg
De gemeente draagt zorg voor kinderen en jongeren. De ChristenUnie wil deze taak van harte invul-ling geven. Ieder kind mag gezien worden met alle talenten en met alle kwetsbaarheid. Ontwikke-ling van talent moet de volle aandacht krijgen. Als er zorg nodig is moet dat laagdrempelig beschik-baar zijn.  Deze zorg kan variëren tussen het geven van adviezen bij eenvoudige opvoedvragen tot en met het regisseren van hoog complexe zorg. De gemeente heeft een zorgplicht en zal altijd de meest passende zorg moeten leveren. Het centrum voor jeugd en gezin heeft hierin een belangrijke rol. Het CJG is laagdrempelig beschikbaar voor alle inwoners van Rhenen. Indien nodig schakelt het CJG andere professionals in, zodat onze jongeren gewaarborgd zijn van goede zorg en ondersteuning.

Voor kinderen en gezinnen is het belangrijk dat zorgen en problemen in een zo vroeg mogelijke fase worden aangepakt. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier. Daarnaast is dit vanuit financieel oogpunt ook veel verstandiger. Wanneer je investeert in een preventieve aanpak kan dit veel duurdere zorg in een latere fase voorkomen. Vanwege de zorgplicht is de gemeente verplicht om passende zorg te betalen. De ChristenUnie vindt het een opdracht om dit wel zo efficiënt en zo effectief mogelijk te doen. Het totale huishoudboekje van de gemeente moet immers op orde zijn.

Daarom wil de ChristenUnie:

  Nog betere (investeren in ) preventieve aanpak van complexe problemen;
  Het wijkgericht werken verder uitbreiden;
  Nog betere samenwerking met de huisartsen;
  Investeren in preventieve aanpakken zoals Buurtgezinnen;
  Een goede afstemming tussen jeugdhulp, preventie en passend onderwijs;
  Vanuit de jeugdzorg betere samenwerking met de WMO en de schuldhulpverlening;
  Daar waar Rhenen het niet alleen kan, samenwerking in de regio Foodvalley;
  Voldoende middelen voor het CJG.

Mantelzorgers
Zorg is in eerste instantie moeilijk voor de persoon die het nodig heeft, immers iedereen wil het liefst zelfstandig zijn. Daarbij heeft zorg ook een impact op de directe omgeving, zij verlenen man-telzorg. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er ondersteuningsmogelijkheden zijn voor mantel-zorgers, hierbij denken wij aan ondersteuning in huishoudelijke taken en voldoende plaatsen voor respijtzorg (tijdelijke overname van zorg door anderen) zodat mantelzorgers af en toe op adem kun-nen komen. Mantelzorgers zijn niet alleen volwassenen, maar ook kinderen, jongeren en jongvol-wassenen, de ChristenUnie vindt het belangrijk dat alle mantelzorgers gezien en gewaardeerd wor-den.
  Voldoende ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers;
  Aandacht voor jonge mantelzorgers;
  Voldoende plaatsen voor respijtzorg.

Verslaving
Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en het gebruik van syn-thetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk. Voorlichting op scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik . 
Als vervolg op de werkgroep Alcohol preventie in Achterberg komt ook in Rhenen en Elst meer aandacht voor alcohol- en drugsgebruik onder jongeren;
Alcohol, roken en  sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een alcoholconvenant tussen de ge-meente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn.

Vluchtelingen
Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, wat sneller en beter gaat als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij.
De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de ‘buitenschuldregeling’ onvoldoende werkt of landen van her-komst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. Gemeenten moeten tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet.
Wij zorgen ervoor dat vluchtelingen met verblijfsvergunning fatsoenlijk gehuisvest worden, minimaal naar de norm zoals door het rijk wordt opgelegd;
Positief ondersteunen van organisaties die nieuwkomers actief ondersteunen. Minimale op-vangregeling en begeleiding voor uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Gezinnen
Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen.  In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelf-sprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toege-nomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen.
Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Rhenen, en daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is;
Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig be-schikbaar zijn.

Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kin-deren, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden res-pecteren.
Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Rhenen, Achterberg en Elst  zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. De onderwijsbesturen zijn verant-woordelijk voor Passend Onderwijs.
De gemeente Rhenen biedt blijvend ruimte voor al het onderwijs, zowel openbaar als bij-zonder;
De gemeente Rhenen draagt zorg voor goede huisvesting met aandacht voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.