Mobiliteit

Verkiezingsprogramma

Waar staat de ChristenUnie voor?
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikke-ling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige open-baar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groei-ende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwa-liteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. Om die reden is de ChristenUnie voorstander van het weren van vervuilende auto’s (en scooters) op wegen met een hoge luchtvervuiling. Bijvoor-beeld door het instellen van een milieuzone. We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, het vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het be-ter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.

Fiets
De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor de gemeente Rhenen.  
In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, par-keren, deelfietsen en elektrisch fietsen.

Voetgangers
Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het cen-trum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften (comfortzones).

Openbaar vervoer
 Bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer vindt de ChristenUnie de bereikbaarheid van de (kleine) kernen een belangrijk punt. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat de gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes;
OV-bereikbaarheid van alle kernen. Samen met de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid; 
Bushaltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten;
Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scho-lierenvervoer, wmo-vervoer); 
OV fietsverhuur op alle OV-knooppunten;
Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd;
Er wordt zo mogelijk aangesloten bij digitale platforms die privaat- en publiek vervoer ver-binden.

Automobiliteit en Parkeren
Parkeren op algemene gemeentelijke parkeerplaatsen blijft gratis; 
Bij het bouwen en onderhouden van parkeergarages is (sociale) veiligheid een belangrijk item;
Het probleem rondom de doorstroming op de N233 en de vervanging/verbreding van de Rijnbrug moet integraal worden bekeken om tot een goede oplossing te komen waarbij be-reikbaarheid en milieu-impact centraal staan. De gemeente Rhenen moet hier samen met de betrokken provincies een actieve rol in spelen;
Geld reserveren voor lobby Rijnbrug;
Er komen meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen.

Verkeersveiligheid
Er wordt een actieplan Fietsveiligheid opgesteld en versneld uitgevoerd;
Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet in ge-ding is, worden deze paaltjes verwijderd; 
Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden, bijvoorbeeld op de Nieuwe Veenendaalseweg en het Paardenveld;
De parallelweg aan de Cuneraweg (N233) richting Veenendaal is een belangrijk fietspad voor schoolgaande jeugd. Veel mensen ervaren dit als een gevaarlijk tracé, veroorzaakt door autoverkeer. De gemeente Rhenen doet er alles aan om dit onder de aandacht te brengen bij de provincie Utrecht;
Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer;
Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum;
De gemeente Rhenen geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeel-nemers, zoals voetgangers en fietsers; 
De gemeente Rhenen werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel;
De oversteekplaats Achterbergsestraatweg – N233 (spoorwegovergang Achterberg) is een belangrijk aandachtspunt m.b.t. fietsverkeer. Een optie moet zijn om dit oversteekpunt ‘on-gelijkvloers’ te maken (met brug of tunnel) om zo het dorp Achterberg leefbaar te houden.