Bestuur van Rhenen

Verkiezingsprogramma

Bestuur van Rhenen
Een samenleving is niet het werk van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft dus een bescheiden rol, heeft vooral als taak de kracht in de samenle-ving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, is er oog en biedt de overheid een vangnet.
De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, maatschappe-lijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enzovoort).

Vertrouwen
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie ziet dat en neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zelf ook verantwoorde-lijkheid neemt en zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen.
De ChristenUnie zet met haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen aan een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in het pro-gramma.
De ChristenUnie wil de ingeslagen weg van open bestuursstijl voortzetten door: 
In te zetten op goede relaties met inwoners en tussen openbaar bestuur en burgers;
Ervoor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden; 
Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen zodat er ruimte blijft voor  nieuwe initia-tieven;
De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.

Participatie: De gemeente, dat zijn we samen
De deuren van het ‘Huis van de Gemeente Rhenen’ moeten openstaan voor initiatieven van inwo-ners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. De ChristenUnie wil dat inwoners op hun beurt zoveel mogelijk zelf ver-antwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken.
De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Dat luistert nauw. Aan de ene kant willen we niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn, aan de andere kant kan burgerparticipatie als ongecon-troleerde blanco cheque leiden tot ongelijke of oneerlijke situaties.
Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners aan de gemeenteraad is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal be-stuur blijft eindverantwoordelijk.

Concrete Voorstellen
 Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden willen nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer;
Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De ge-meentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket;
Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden;
De kernen Elst en Achterberg hebben hun eigen cultuur en signatuur. Hier wordt bij het uit-voeren van beleid rekening mee gehouden. De Wijkcomités zijn een belangrijke pijler hier-bij; 
Bij burgerparticipatie is vanaf de start duidelijk op welke punten de inwoners inspraak heb-ben en wat de gestelde kaders zijn;
De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands;
De gemeentelijke website moet compleet herzien worden om het veel gebruiksvriendelij-ker te maken en breder informatie te kunnen bieden;
Meer actievere en gebruiksvriendelijkere informatievoorziening rond diensten, aanvragen en status van vergunningen.

Zelfstandigheid van Rhenen
Rhenen verkreeg in 1258 stadsrechten en de ChristenUnie wil deze lange historie dan ook voortzet-ten als zelfstandige gemeente in de provincie Utrecht en in de FoodValley regio.
Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de ge-meenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurs-kracht. De ChristenUnie wil dan ook de bestaande samenwerkingen met andere gemeenten op een kosteneffectieve wijze voortzetten. Hierbij moet wel altijd gestreefd worden naar een aanspreek-punt of loket in onze eigen gemeente.
De gemeente Rhenen: groot genoeg om zelfstandig haar zaken te regelen en klein genoeg om dichtbij mensen te blijven.

Rhenen en FoodValley
De gemeente Rhenen participeert in het regionale samenwerkingsverband Regio FoodValley (www.regiofoodvalley.nl). Daarbij werken 8 regiogemeenten, de onderwijsinstellingen en de on-dernemers nauw samen om van onze regio een topregio te maken op gebied van voedsel en voed-selvoorziening. De regio is voor Rhenen van groot belang voor:
Arbeidsmarkt – veel mensen uit Rhenen werken in Wageningen, Veenendaal, Ede en verder
Efficiënte samenwerking van de gemeentelijke organisaties onderling
Bestuurskracht – door als gemeenten de krachten te bundelen komen we verder in regionale en nationale bestuurlijke discussies en uitdagingen. Denk aan jeugdzorg en Rijnbrug
De ChristenUnie steunt deze samenwerking in de regio FoodValley volledig. Wel blijft het belang-rijk dat de gemeenteraad invloed heeft op regionale besluiten en dat er geen projecten worden op-gestart die financieel te groot zijn voor Rhenen.
Concrete voorstellen
Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De keu-zes voor schaalvergroting worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en her-kenbaarheid. Daarbij worden loketfuncties in stand gehouden en waar nodig, wordt ervoor gezorgd dat de gemeente verantwoordelijk blijft over het te voeren beleid;
De Regio FoodValley blijft focussen op de kernthema’s Economie en Infrastructuur. Zo-doende blijft de samenwerking beheersbaar en betaalbaar voor Rhenen;
De gemeente Rhenen vertaalt de ‘Strategische agenda Regio FoodValley’ naar concrete pro-jecten en actieplannen voor Rhenen. Op die manier is aan de Rhenense inwoners zichtbaar te maken wat de regionale samenwerking kost en oplevert;
De uitbesteding van de Sociale Dienst aan de gemeente Veenendaal wordt grondig geëva-lueerd en herzien. Stilzwijgend verlengen is geen optie.