Financien

Verkiezingsprogramma

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk.
In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de finan-ciële risico’s toegenomen. De mogelijkheden deze op te vangen zijn gericht op verhoging van effi-ciëntie door integraal de taken die de gemeente heeft op sociaal gebied, in de openbare ruimte en op het terrein van veiligheid in te vullen. Daarmee is de noodzaak versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te beheersen. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.

Politiek is kiezen
Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij bezuinigingen moe-ten de posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien. Budgetten voor zorg moeten ontschot worden. Dat betekent dat we het geld dat we voor zorg beschikbaar hebben breed kan worden ingezet voor zorg. De reserve Sociaal Domein wordt in stand houden met een onder- en bovengrens.
De nieuwe voorschriften voor begroting en jaarrekening zijn gericht op transparantie en be-tere vergelijkbaarheid met andere gemeenten; 
De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en effici-entie;
De lokale lastendruk stijgt in principe (bij een gelijkblijvend gemeentelijk takenpakket) niet meer dan de inflatiecorrectie;
De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zoveel mogelijk kostendekkend; 
Het doorberekenen van precario mag niet leiden tot (in)directe lastenverhoging voor inwo-ners;
De reserve Sociaal Domein houden we in stand en stellen daarvoor een ondergrens in om zo de financiering van zorg te garanderen en goed zicht te houden op de uitgaven;
Bij inkoopbeleid zijn in onze gemeente duurzame criteria een harde eis. (fair trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen en door het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen.); 
De hoogte van subsidieplafond wordt opnieuw bezien in het licht van de vele afgewezen aanvragen die wel aan de beleidsdoelstellingen voldeden (er moet ruimte zijn en blijven voor kleinere lokale initiatieven);
Gemeente Rhenen stelt actieplan op voor gezonde schuldenpositie op lange termijn;
De Algemene Reserve fungeert als egalisatie van mee- en tegenvallers op de begroting. Er wordt een minimale hoogte van deze reserve ingesteld;
Bezuinigen door kritisch te zijn op:
Subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden be-kostigd
De inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.