Energieke gemeente

Verkiezingsprogramma

Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.  De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransi-tie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.
Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Ener-giebesparing in de industrie, bebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken.

Energiegebruik en opwekking in evenwicht in 2035
Op weg naar de klimaatdoelen in 2050 (100 % CO2 neutraal) streven we naar energieneutraliteit in 2035 voor de bebouwde omgeving en de industrie. Wij willen ons inzetten om in 2035 evenveel energie lokaal op te wekken als de behoefte aan energie voor de verwarming van woningen en be-drijfspanden, huishoudelijk en zakelijk gebruik van apparaten, en warmte- en elektriciteitsgebruik door de lokale industrie.
Energieneutraal in 2035 is ambitieus en kan alleen worden bereikt door goede samenwerking. Bo-vendien moeten we vandaag beginnen met concrete maatregelen, niets doen is geen optie meer.
Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alter-natieven beschikbaar: warmte koudeopslag (WKO en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatie-ven zijn duurzamer en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting meer.
Ook de bestaande woningen en andere gebouwen moeten worden aangepakt. Eigenaren en huur-ders worden gestimuleerd om hiermee samen aan de slag te gaan. Een groot deel van de woning-voorraad moet met moderne technologieën worden geïsoleerd; cv-installaties moeten worden ver-vangen door warmtepompen. De gemeente bevordert deze transitie van de bebouwde omgeving actief via haar bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningverlening en bouw- en woningtoezicht.  De gemeente maakt afspraken met de woningcorporatie over het ver-sneld energieneutraal maken van de sociale huurwoningen.
De gemeente neemt het initiatief voor het oprichten van een revolverend fonds (leenfonds waarin het geld dat wordt terugbetaald weer wordt gebruikt voor nieuwe leningen) voor energiebesparing en het vervangen van aardgas door alternatieven.
Ook in Rhenen zijn er steeds meer particulieren die investeren in zonnepanelen. Door de sterk ge-daalde kosten is dit al heel snel rendabel. De gemeente geeft zelf het voorbeeld met het plaatsen van panelen op gemeentelijk vastgoed. Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële  arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Het Energieloket, in samenwerking met energiecoöperatie Vallei Energie blijft ook in de komende raadsperiode actief en wijst eigenaren en huurders de weg.

Remmerden als bedrijven- en energiepark
Energieneutraliteit vraagt om het reserveren van ruimte en het doen van gerichte investeringen in grootschalige opwekking van energie. Wij maken hiervoor gebruik van de mogelijkheden op en rond het bedrijvenpark Remmerden. De gemeente zorgt voor de planologische ruimte en nodigt actief investeerders uit om hiervoor met plannen te komen. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een energiepark dat elektriciteit produceert door windmolens, een zonne-energiecentrale en  een bio-massa energiecentrale die draait op hout uit de stadsbossen.

Participatie is de norm
Dit energiepark Remmerden kan alleen tot stand komen door samenwerking tussen alle Rhenense partijen. Daarom kiezen wij exclusief voor participatie. Belangrijk is dat omwonenden nauw betrok-ken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals windmolens en kunnen meepro-fiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Eigen vermogen en opbrengsten van het energiepark zijn geheel afkomstig van en komen geheel ten goede aan de lokale bevolking en lokale bedrijven. Belangrijk is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Ervaringen uit andere delen van het land leren dat de participatie cruciaal is voor het realiseren van het benodigde draagvlak.
Integrale aanpak
Een aparte portefeuillehouder (wethouder) coördineert de energietransitie en krijgt hiervoor struc-tureel budget beschikbaar vanaf 2018. De energietransitie pakt de gemeente Rhenen integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.
In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan het verder stimuleren van carpoolen, het stimuleren van gebruik van open-baar vervoer en de elektrische fiets. De norm voor het aantal laadpalen voor elektrische auto’s groeit mee met het landelijke gemiddelde.
In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel. Ledverlichting is de norm bij openbare straatverlichting.
Afstemming in de regio is essentieel, zodat je van elkaar kunt leren. De gekozen technieken voor energieproductie moeten passend zijn bij Rhenen;
Energie wordt een aparte portefeuille (wethouder);
Participatie is de norm; ook voor de kleinere portemonnee;
Remmerden krijgt een centrale rol in de energietransitie;
Energietransitie wordt door de gemeente gestimuleerd voor bestaande bebouwing en ook eigen gebouwen doen mee;
Energieloket, in samenwerking met energiecoöperatie Vallei Energie, blijft ook in de ko-mende raadsperiode actief en wijst eigenaren en huurders de weg.