Economie

Verkiezingsprogramma

Economie
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire eco-nomie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijk-heid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.
Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van pro-ducten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie in de gemeente Rhenen wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal, regionaal en (maatschappe-lijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor onderne-mers.
Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid;
De gemeente gaat lokale en regionale economische clusters zoals FoodValley versterken en uitdragen;
De gemeente zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid;
Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; bij alle aanbestedingen is ‘social return’ een voorwaarde;  
Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen te-recht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket; 
Het MKB moet eerlijke kansen krijgen bij gemeentelijke aanbestedingen;
Rhenen streeft naar een top-100-notering in de monitor ‘MKB-vriendelijkste gemeente’;
ZZP-ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één gemeentelijk aan-spreekpunt voor ondernemers en flex-plekken in het Huis van de Gemeente open te stellen voor start-ups;
Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat on-dernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken; 
De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door alle ondernemers binnen 30 dagen te betalen;
De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren; 
Aandacht voor eerlijke handel door bijvoorbeeld als gemeente te participeren in de werk-groep Fairtrade;
De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen; 
De gemeente Rhenen zet stevig in op verbeteren van de contacten met bedrijven.

ZZP-ers
Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zon-der personeel (ZZP’er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kun-nen voorzien. De gemeente moet ,wat de ChristenUnie betreft, actief gebruik te maken van de wet-telijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.
Het voeren van een bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt. Gemeenten kunnen randvoorwaarden, zoals een goede infrastructuur, bevorderen.
ZZP’ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één gemeentelijk aan-spreekpunt voor ondernemers en flex-plekken in het stadhuis open te stellen voor start-ups.

Duurzame Bedrijventerreinen
De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het instellen van een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.
Remmerden is het bedrijventerrein van Rhenen en heeft geen regionale functie (daarvoor zijn Veenendaal en Ede meer geschikt);
Het bedrijventerrein heeft goede faciliteiten en is digitaal goed bereikbaar; 
Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal;
Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer; 
De ChristenUnie is blij met de samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerrein Remmerden en wil maximaal samenwerken om het gebied up-to-date te houden en ver-duurzaming te stimuleren.

Rhenen Fairtrade
Rhenen is 2 jaar geleden, mede door de inzet van de raad en het gemeentebestuur een Fairtrade- gemeente geworden. Daarmee heeft Rhenen zich aangesloten bij een beweging die gaat voor  eer-lijke handel en zorgt zo mede voor duurzame armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.  Dat dit geen vaag idealistisch doel is, dat later kan worden opgepakt als we eerst de veiligheid in de wereld hebben verbeterd, is de laatste vier jaren maar al te duidelijk geworden. Immers bij slechte econo-mische perspectieven in het eigen land raakt een bevolking op drift, met alle ellendige gevolgen voor alle betrokkenen,  zoals we die dag aan dag hebben kunnen zien.
Het behalen van het certificaat en het plaatsen van borden “Fairtradegemeente” aan de in- en uit-valswegen van de stad is niet genoeg. Het certificaat behalen is maar een start , ieder jaar meer eer-lijke handel door bedrijven en instellingen binnen de gemeente is het doel. Er kunnen nog heel veel meer Rhenense bedrijven en instellingen zich aansluiten,  en de aangeslotenen kunnen hun in-koopbeleid nog meer op fair trade producten richten
Burgers en gemeente moeten hier samen aan werken, ook in de komende raadsperiode. Dat ge-beurt alleen als wij het bestuur aanzetten tot blijvende inspanningen
Bloeiende binnensteden
De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moet worden ingespeeld, waarbij aandacht geldt voor de leefbaarheid van de kernen en voor sociale veiligheid van winkelstraten (wonen boven winkels).

Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd;
Het museumkwartier heeft een belangrijk ontwikkelingspotentieel: de cultuurhistorie kan de Rhenense middenstand ten dienste staan door een levendige verbindingsroute te zijn tussen de binnenstad en de Rijn. Diverse functies kunnen in dit gebied worden gevestigd.
De gemeente faciliteert een vergroting van de leefbaarheid in Rhenen Hoog door een ople-ving van het winkelcentrum in Rhenen Hoog en het creëren van een accommodatie voor wijk- en buurtactiviteiten;
Het winkelgebied van Elst wordt opnieuw ingericht waardoor er een aantrekkelijke kern ont-staat met winkels en horeca.

Recreatie en toerisme
Samen met de ondernemers van de recreatieve- en toeristische sector wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond de gemeente Rhenen wordt gestimuleerd.
Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon- werkverkeer; 
Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale onderne-mers;
Het beleidsplan ‘Recreatie en Toerisme’ wordt verder uitgevoerd en het promotiebudget wordt verhoogd;
Het ‘Masterplan Passantenhaven’ wordt uitgevoerd om de recreatieve mogelijkheden te vergroten.

Koopzondag
Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goe-de. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten.
We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen hun winkel op zondag open te stellen. Ook is er vaak sprake van dwang om op zondag te werken via de macht van grote winkelketens.

De ChristenUnie blijft zich verzetten tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen; 
Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen. 

Gezonde agrarische sector
Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren werken aan goed en gezond voedsel en heb-ben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sec-tor en heeft hart voor boeren. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde eco-nomische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produ-ceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren verdienen een goede toekomst.
Rhenen zet zich, in samenwerking met de Regio, in voor een toekomstbestendige agrari-sche sector; 
Rhenen sluit zich aan bij en participeert in regionale samenwerking op het gebied van Vrij-komende Agrarische Bebouwing;
De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals land-schapsonderhoud, toerisme etc.;
Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door inves-teringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dieren-welzijn, energiebesparing, milieu en landschap;
Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogel-beheer;
Gemeenten in FoodValley kunnen gezamenlijk faciliteren dat er een prominente plek komt voor de verkoop van regionale landbouwproducten.