Kunst, Cultuur & sport

Verkiezingsprogramma

Kunst, cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie voor?
Cultuur vormt de ziel van de stad of het dorp. In cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspan-ning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De Christen-Unie ziet meerwaarde in groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht te zijn op het stimuleren van deelname, kennismaking en aan-sluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren.

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.
Kinderen uit gezinnen in armoede in Rhenen kunnen korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport. De gemeente ontwikkelt hier passend beleid voor; 
Evenementen in Rhenen moeten veilig en gezond zijn. Ze zijn goed toegankelijk en er wor-den ook heldere (subsidie-) afspraken gemaakt over afval/duurzaamheid, geluid en volksge-zondheid (drank/drugs); 
De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.

Monumentenbeleid en museum
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale- en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Het museum, straks gehuisvest in het Oude Raad-huis, heeft een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Wellicht kan de regio een rol spelen bij de bekostiging of kunnen derde (particuliere) partijen worden aangetrokken. De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’ 1% norm van de bouwsom om deze voor kunst te bestemmen. Particuliere initiatieven hebben de voorkeur.

Bibliotheken
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laagge-letterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). In Rhenen is en blijft de bibliotheek gratis voor kinderen.
Gebouwen en sportvelden
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch.
De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplan-ning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.
In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke en financieel gedegen wijze te bedienen.
Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimali-seren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwer-king te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.
Stem accommodatiebeleid af met omliggende gemeenten om na te gaan waar je elkaar kunt ver-sterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.
De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Sportstimulering
Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking- en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor re-creatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. Aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede) gefinancierd worden door private partijen. 
Bij de aanleg van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn; 
Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, zorgt de gemeente ervoor dat iedere  inwoner de mogelijkheid krijgt om te sporten;
(bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds);
In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatie-ve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen;
Elk kind in Rhenen heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.