ChristenUnie in Rhenen

4 jaar ChristenUnie in de coalitie gemeente Rhenen

Coalitie

De ChristenUnie heeft deel uitgemaakt van de coalitie met VVD, PCR en Rhenens Belang. Natuurlijk waren er inhoudelijke verschillen, maar we hebben erop gelet dat we andersdenkenden met respect behandelden. Binnen de coalitie hebben we effectief samengewerkt, maar we zijn wars geweest van coalitie-oppositie-gevechten. Ook de oppositie heeft daardoor ruimte gekregen voor initiatieven. Ideeën en plannen hebben we  op inhoudelijke gronden willen beoordelen.

Bestuursstijl

Het is levendiger geworden in het huis van de gemeente. We hebben in de afgelopen periode ons best gedaan een transparant bestuur te zijn, in open verbinding met de samenleving. Participatie stond voorop en bij allerlei projecten hebben we dan ook ons oor intensief te luister gelegd bij de burger. Dit betekent niet dat we ieders individuele wensen hebben kunnen vervullen. Maar wel dat we goed hebben geluisterd naar de verschillende belangen en die tegen elkaar hebben afgewogen. Meer en meer is er meegedacht met de burger en is er gezocht naar oplossingen en het wegnemen van barrières. Ook vertegenwoordigers van de verschillende kerken zijn regelmatig ontvangen om te luisteren naar hun signalen.
Het is levendiger geworden in het huis van de gemeente.

Taken vanuit het Haagse naar Rhenen

Vooral op het gebied van de (jeugd)zorg heeft de gemeente te maken gekregen met een zeer forse toename van het aantal taken. Landelijk werd dit zo bepaald. Dit heeft veel extra inspanningen gevraagd en het moest ook nog eens met aanzienlijk minder geld. Toch is het in Rhenen gelukt om de nieuwe taken (jeugdzorg, WMO, participatiewet) goed in te vullen. We hebben steeds gezocht naar een passend antwoord op vragen, zorgen en problemen van de inwoners.
Veruit de meeste reacties die we krijgen op de uitvoering van de nieuwe taken, zijn positief.

Buurtgezinnen

"We zijn trots op het geslaagde project van Buurtgezinnen. Hier zijn (geselecteerde) ouders uit de eigen omgeving een steun en gids voor  ouders die dat nodig hebben. Op voordracht van onze wethouder heeft dit project een Appeltje van Oranje mogen ontvangen uit handen van de Koning.”

Hartelijk dank aan al die ouders die voor ondersteuning van een gezin zorgen.

 CJG enJeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren. De wethouder van de ChristenUnie heeft zich hier de afgelopen periode sterk voor gemaakt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) draait goed in Rhenen en wordt steeds beter gevonden door ouders. Professionals van het CJG / jeugdteam hebben dagelijks klaargestaan om ouders/kinderen te helpen met informatie, hulpverlening of het organiseren van gespecialiseerdere hulpverlening indien nodig.
Daartoe is samengewerkt met huisartsen, verloskundigen, scholen, sportverenigingen, kerken, jongerenwerk etc. We hebben geprobeerd het gewone opgroeien te versterken en niet direct elk probleem(pje) van een medisch etiket te voorzien. We hebben ook geprobeerd problemen te voorkòmen. Aan de andere kant hebben we erop gelet dat iedereen wel die zorg krijgt die nodig is.

Onderwijs


Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor goede huisvesting van de scholen. In de afgelopen periode is in Elst het christelijke IKC Het Visnet geopend. In Rhenen is het IKC Dalton een feit geworden. Voor de Daltonschool in Rhenen (voorheen Bantuinschool) zijn concrete stappen gezet om te komen tot nieuwbouw.
jn Integrale Kind Centra. Vanaf het jonge kind (indien het naar de kinderopvang gaat) tot en met het
kind dat op de basisschool zit (en van buitenschoolse opvang gebruik maakt) wordt er gezorgd voor één opvoedkundig klimaat en een doorgaande leerlijn. In de afgelopen periode is in Elst het christelijke IKC Het Visnet geopend.
In Rhenen is het IKC Dalton een feit geworden. Voor de Daltonschool in Rhenen (voorheen Bantuinschool) zijn concrete stappen gezet om te komen tot nieuwbouw. Met alle scholen en kinderopvangorganisaties zijn goede contacten onderhouden.

Sociaal


Onze wethouder heeft de afgelopen periode een ruimhartig schuldhulpverleningsbeleid gemaakt. Schulden zijn, naast ellendig voor betrokkenen zelf, vaak ook weer oorzaak voor andere problemen. Zeker ook als er kinderen zijn.
Samen met betrokkenen is er gewerkt aan de oplossing van schulden. Hierbij hebben we heel goed samengewerkt met de schuldhulpmaatjes die in Rhenen actief zijn.
Frank Koot, nr. 25 op onze lijst is een van hen: 
 
Ook in de armoedebestrijding zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. Hierbij heeft de gemeente ook prettig samengewerkt met o.a. het Noodfonds en de Voedselbank. Als inwoners recht hebben op een bijstandsuitkering krijgen zij te maken met de gemeente Veenendaal
( Dit omdat de gemeente Rhenen dit daar heeft uitbesteed). Het gaat dan niet alleen om de inkomensvoorziening maar ook om het ondersteunen van cliënten om weer aan het werk te komen. Of om op een andere manier weer mee te doen in de samenleving. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het verbeteren van deze dienstverlening. Rhenen heeft vaak wensen die in Veenendaal niet automatisch in de aanpak zitten. Hierop is geïnvesteerd voor de Rhenenaren. Zo is er toch ook weer een loketfunctie in het Huis van de Gemeente terug gekomen. Wanneer je een uitkering ontvangt is het vaak verplicht om een zg. tegenprestatie te leveren. In Rhenen gebruiken we dit instrument vooral met als doel iemand weer kennis te laten maken met het werkzame leven. Het moet vooral ook iets opleveren voor de cliënt zelf. De cliënt mag daarom ook zelf de inhoud van de tegenprestatie bepalen (als het binnen de kaders is).
Van onze bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij een arbeidsplek bieden aan werknemers met een beperking. In de afgelopen periode zijn er allerlei mogelijkheden gekomen om de werkgever hierbij te ondersteunen. De wethouder heeft samen met collega wethouder Klein, vele bedrijfsbezoeken gebracht om de ondernemers hierop te attenderen. De gemeente heeft ook zelf het goede voorbeeld gegeven. De schoonmaak en de groenvoorziening worden inmiddels verzorgd door IW4 en het zeer gezellige werkcafé in het Huis van de Gemeente wordt gerund door de mensen van Zideris. Een verrijking voor de gemeentelijke organisatie!

Food Valley


Als gemeente Rhenen maken we deel uit van de regio FoodValley. Lijsttrekker Nico Drost had het voortouw in de samenwerking tussen de gemeenteraden binnen de regio. En de wethouder van de ChristenUnie heeft de gemeente Rhenen vertegenwoordigd in het bestuur van FoodValley. Als (relatief) kleine gemeente hebben we de vruchten kunnen plukken van de samenwerking. Vanuit de regio zijn allerlei initiatieven ontstaan waar agrariërs en ondernemers beter van worden. Ook de arbeidsmarkt heeft baat gehad bij deze regionale samenwerking. Als gemeente kun je alleen vruchten plukken van een samenwerking als je er ook zelf in investeert. De ChristenUnie heeft dan ook de schouders gezet onder de regio. Niet alleen halen, maar ook brengen.
Carola Schouten was in Rhenen en Ede op uitnodiging van de samenwerkende fracties van de ChristenUnie.

Veilig fietsen


De afgelopen periode is een begin gemaakt een een fiets veilig Aktie plan. Er is meer aandacht voor fietsers. Deze aandacht moet nog wel omgezet worden in concrete akties:

 • De Nieuwe Veenendaalseweg moet veiliger worden voor fietsers
 • De route voor scholieren naar Veenendaal moet autoluw worden, bijvoorbeeld door een fietsstraat aan te leggen

Integratie


We zijn blij met de start van het Taalhuis en de stappen die gemaakt zijn ten aanzien van inburgering van nieuwkomers. We vragen blijvend aandacht voor deze onderwerpen.

FrisValley

Er is veel aandacht voor alcoholpreventie geweest de afgelopen jaren, de ChristenUnie heeft deelgenomen aan bijeenkomsten over dit onderwerp en we vinden dat dit blijvend op de agenda moet staan. In Achterberg en Elst zijn werkgroepen aan de slag met dit onderwerp.
http://www.nuchterachterberg.nl
 

Gemeentelijke belastingen


We zijn blij dat de gemeentelijke lasten niet meer zijn gestegen dan het ‘inflatiepercentage’. De gemeente is financieel gezond! Vitens heeft ons onaangenaam verrast met extra lasten voor de burger. We zullen ons ervoor inzetten dat de totale lasten voor u als burger niet hoger worden.

Ophalen PMD afval


De frequentie van het ophalen van het PMD afval is verhoogd van 1 naar 2x per maand.

Verder:

 • Vanuit Europese verdragen wordt steeds gehamerd op een inclusief beleid. Ook mensen met een beperking moeten de toegang hebben tot openbare gebouwen, wegen etc.
 • De WMO is goed uitgevoerd
 • Er zijn flinke stappen gemaakt in de wozovo Achterberg, “De Linde”.
 • Op cultureel gebied is er het nodige  in beweging gezet
 • Kunstgras Elst
 • Renovatie binnenstad
 • Restauratie toren 
 • Rijnbrug, stappen vooruit gemaakt
 • Plannen duurzaamheid hebben goed begin gekregen
 • Kavelruil succesvol
 • Aanpak wateroverlast is effectief geweest
 • Goede oplossing bewerkt voor Kwintelooyen
 • Palmerswaard is prachtig geworden
 • Bevrijdingstoerisme: veel en indrukwekkende activiteiten (75 jaar slag)
 • Er zijn veilige schoolzones aangelegd
 • De vernieuwing van het Museumkwartier goed op dreef
 • Voorbereiding brandweerpost in Elst, flinke stap vooruit
 • Woningbouw (Vogelenzang, Vreewijk, het Bosje, Achterberg)
 • We zijn Fairtrade gemeente geworden en gebleven.